Hantverksspecialistens villkor

 1. Inledning
  1.1
  Dessa allmänna villkor gäller mellan Hantverksspecialisten och Kunden i de fall då Kunden är konsument i enlighet med vad som framgår av konsumenttjänstlagen.
  1.2
  Hantverksspecialisten tillhandahåller hantverkstjänster till kund/kunder efter Kundens beställning och i enlighet med till Kunden lämnad beställningsbekräftelse.
  1.3
  För tjänsten gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser.
 2. Uppdraget
  2.1
  Uppdragets omfattning bestäms av Beställningsbekräftelsen.
  2.2
  Kunden ska ombesörja och bekosta nödvändiga anmälningar till myndigheter m.m. för Uppdragets utförande.
 3. Uppdragets utförande
  3.1
  Uppdraget ska utföras fackmässigt och i överensstämmelse med Beställningsbekräftelsen. Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete som på grund av sambandet med det beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) ska Hantverksspecialisten underrätta Kunden och begära hans anvisningar. Hantverksspecialisten har rätt till pristillägg vid utförande av tilläggs- eller ändringsarbeten eller om arbetet fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till Kunden och som Hantverksspecialisten inte borde ha förutsett när avtalet ingicks.
  3.2
  Kunden ska lämna Hantverksspecialisten erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra föremål se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.
  Vid behov av att bära bort saker ur vägen så tillkommer kostnad 650 ink moms kr per timme, Minsta debiteringen är en halvtimme.
  Är befintliga elinstallationer ej fackmannamässigt utförda kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma.
  Det måste finnas vattenavstängning i badrummet eller huset eller lägenheten. Är avstängning i källare så tillkommer kostnad på 650 kr ink moms per timme, Minsta debiteringen är en halvtimme. Berörda personer av vattenavstängningen måste informeras av Kunden om att vattnet kommer stängas av under en viss tid.
 4. Betalning
  4.1
  Vid beställningstillfället betalas 10% direkt därefter fakturerar vi resterande belopp när arbetet är färdigställt.
  Fakturan motsvarar såklart det vi kommit överens om. Inga otrevliga överraskningar!
  Vi administrerar självklart eventuellt ROT-avdrag.
 5. ROT-avdrag
  5.1
  Om tjänsten ska utföras med ROT-avdrag är Kunden skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som beställaren utnyttjat under året.
  5.2
  Kunden är skyldig att betala återstående arbetskostnad till Hantverksspecialisten om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter Hantverksspecialisten ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller dock inte om skälet för att utbetalningen inte medges eller återkrävs beror på någon omständighet som Hantverksspecialisten är ansvarig för. Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Hantverksspecialisten framställt krav därom. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.
  5.3
  Kunden försäkrar att han/hon är ägare/innehavare av angiven
  fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att Kunden nyttjar densamma.
 6. Personuppgifter
  6.1
  I samband med dina interaktioner med Hantverksspecialisten kan du komma att lämna dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina dessa se vår integritetspolicy.
 7. Övrigt
  7.1
  Part får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor utan övriga parters skriftliga godkännande.
  7.2
  Ändringar i och tillägg till dessa allmänna villkor är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av behörig företrädare för respektive part.
  7.3
  Skulle någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna villkor befinnas vara ogiltig, ska detta inte innebära att villkoren i dess helhet är ogiltiga. Istället ska skälig jämkning av de allmänna villkoren ske.
  7.4
  Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
  7.5
  Tvist mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation bör göras skriftligen. Hantverksspecialisten följer alltid ARN rekommendationer.
 8. Nöjd kundgaranti
  8.1
  Hantverksspecialisten erbjuder 100% nöjd kundgaranti. Detta innebär att vi alltid kommer att sträva att göra det vi kan för att få ett så bra resultat som möjligt. Skulle det vara så att ni inte är nöjda åtgärdar vi avvikelsen i första hand. Skulle det var så att ni fortfarande inte är nöjda kommer vi att anlita en oberoende besiktningsman. Om avvikelsen orsakades av Hantverksspecialisten bekostar Hantverksspecialisten besiktningsmannen. I annat fall kommer Hantverksspecialisten skicka en faktura till kunden.
Meny